Terug

Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden


1. Toepasselijkheid


1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van VFzwembaden bvba zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.


1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.


2. Overeenkomst


2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door VFzwembaden bvba. VFzwembaden bvba is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt VFzwembaden bvba dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

3. Prijzen/Aanbiedingen


3.1 Alle aanbiedingen van VFzwembaden bvba zijn vrijblijvend en VFzwembaden bvba behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.


3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten.


3.3 Prijswijzigingen leveranciers voorbehouden , ook na het ondertekenen van een offerte .


4. Betalingen


4.1 Betaling dient in princiepe te geschieden als de produkten afgehaald worden bij VFzwembaden bvba.


4.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is VFzwembaden bvba gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.


4.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door VFzwembaden bvba.

1) Al onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de 14 dagen


2) Bij gebreke tijdig te betalen zal een intrest aangerekend worden van 10%


3) Bij betwisting of gerechtelijke invordering is de rechtbank van Hasselt uitsluitend bevoegd, en zal een fortaitaire schadevergoeding  van 10% met een minimum van € 65,00 worden aangerekend .

 


5. Levering


5.1 De door VFzwembaden bvba opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.


5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan en het tijdstip waarop de producten gereed zijn aan u.

 

5.3 Retourrecht


De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
 
Ingeval van herroeping draagt de koper de kosten voor verzending, alsook de kosten die verbonden zijn aan het terugbetalen van het aankoopbedrag indien betaald werd via Bancontact, Maestro,Ideal, Sofort of Visa/mastercard.
De goederen moeten ongebruikt en in ongeopende originele verpakking teruggezonden worden.

VFZWEMBADEN bvba behoudt het recht om geretourneerde goederen te weigeren ingeval van beschadiging of geopende verpakking.


6. Eigendomsvoorbehoud


6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan VFzwembaden bvba verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


7. transportschade.


7.1 Indien u een product wordt aangeleverd met zichtbare transportschade, dient het product geweigerd te worden. Aanvaarding van een beschadigd produkt in onomkeerbaar. Indien transportschade pas achteraf kon worden vastgesteld (verpakking niet beschadigd), dient de schade binnen de 24 uur gemeld te worden. de verpakking en goederen moeten bewaard blijven tot het schadegeval is afgehandeld.


7.2 In alle gevallen zal de ontvanger zijn volledige medewerking verlenen indien een onderzoek naar de schade wordt ingesteld. Het niet verlenen van medewerking kan leiden tot het niet vergoeden van de schade.


8. Elektronische communicatie en bewijs


8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en VFzwembaden bvba (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is VFzwembaden niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van VFzwembaden bvba.


8.2 De administratie van VFzwembaden bvba geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.


9. Overmacht


9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft VFzwembaden bvba in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat VFzwembaden bvba gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan VFzwembaden bvba kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


10. Diversen


10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met VFzwembaden bvba in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door VFzwembaden bvba vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.


10.2 VFzwembaden bvba is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing


12.1 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Belgie aan de handelsrechtbank van Hasselt."Er kunnen geen rechten ontleend worden indien de info op de site verkeerd zou zijn of verkeerd geinterpreteerd wordt. Foto's zijn informatief, en geven een beeld over de karakteristieken van onze produkten."


13. Garantie  


De koper dient steeds alvorens het toestel of apparaat in dienst te nemen de handleiding te lezen. De handleiding is steeds in 1 van de 3 landstalen of in het Engels beschikbaar in de verpakking of op de website.


De garantie op elecktrische apparatuur is maximum 2 jaar. Goederen dewelke binnengebracht worden onder de garantieperiode dienen steeds in de originele verpakking aangeboden te worden.

VFzwembaden bvba behoud het recht om goederen te weigeren indien de originele verpakking niet aanwezig is. Indien de klant wenst dat de goederen naar de leverancier worden verzonden zonder originele verpakking kan VFzwembaden bvba nooit aansprakelijk gesteld worden voor transportschade.


Indien er schade komt aan het zwembad of liner door grondwater kan VFzwembaden bvba  hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden .


Drainage moet steeds voorzien worden door de klant of aanemer indien nodig .


Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vriesschade .

 

 

Belangrijk Bericht Aan Alle Klanten Met Een Waterbehandelingstoestel

 

 

Voor een perfecte werking van het waterbehandelingstoestel te kunnen garanderen moet U om de 6 maanden een verplicht onderhoud laten uitvoeren op het toestel om zo ook de garantie en veiligheid te kunnen garanderen !

De afspraak hiervoor dient U zelf aan te vragen via mail !

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor alles wat er kan gebeuren indien het toestel niet om de 6 maanden door ons onderhouden wordt !!!

 

 Tijdens het onderhoud worden alle onderdelen nagekeken en indien nodig vervangen ,

het onderhoud wordt aangerekend aan 40€/uur excl. btw en excl. verplaatsingskost .

 

Het wekelijks zelf nameten in Uw zwembad van de waarden van de chloor (redox) en de ph  blijven uiteraard nodig voor een extra controle !

 

Een goed onderhouden toestel gaat immers ook langer mee zoals bij een auto , ...

 

 

U als klant bent zelf verantwoordelijk voor Uw waterbehandeling en het wekelijks nameten van het ph-gehalte en chloorgehalte in Uw zwembad , voor alle schade die hieruit voorkomt bent U dus zelf verantwoordelijk !

 

U als klant dient zelf een afspraak via mail ([email protected] ) te maken voor het verplicht onderhoud op elk type van waterbehandelingstoestel !

 

 

Schade die voortkomt uit foutieve installatie door de zelfbouwer (klant of aanemer)  zelf kan nooit verhaald worden op VF ZWEMBADEN BVBA .

 

Gebreken aan geleverde of opgehaalde goederen dienen binnen 24h00 gemeld te worden.


VFzwembaden kan op geenerlei manier verplicht worden een vervangtoestel ter beschikking te stellen indien de goederen naar de resp. leveranciers gezonden dienen te worden.


Indien een toestel dat niet defekt is, maar door foutief gebruik niet werkt, ter herstelling wordt aangeboden worden de verzendkosten en nazichtkosten van de leverancier doorgerekend.


Elecktrische apparatuur dient in principe door een vakman geïnstalleerd te worden tenzij anders beschreven in de handleiding.


Schade of defekten veroorzaakt door foutieve installatie en/of gebruik kunnen nooit als garantie beschouwd worden.


Pompen dienen alvorens in gebruik genomen te worden voldoende opgegoten te worden en gekontroleerd op lekken. Een pomp die zonder vloeistof gedraaid heeft kan nooit aanleiding geven tot herstelling onder garantie.


Robotten dienen steeds onder water getest te worden. Slijtage aan filterzakken of filterpatronen kan op geenerlei wijze aanleiding geven tot garantie.


Lampen zijn watergekoeld en mogen enkel onder water getest worden. Er dient ook steeds een transfo met voldoende vermogen geplaatst te worden tussen het elecktriciteitsnet en de lamp.


Defekten en of breuken en beschadigingen aan lampen zoals UV-lampen en zwembadlampen kunnen nooit onder de garantievoorwaarden vallen.


Alle verkopen van elecktrische toestellen vallen onder de Europese wetgeving .


Garantiebepalingen volgens de wet van 21 september 2004


Alle garanties worden geregeld door de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming bij verkoop van consumptiegoederen.


Deze wet dekt volgende punten:


Niet-conformiteit van het product. Dus het geleverde goed komt niet overeen met het gevraagde of bestelde goed. 

VF ZWEMBADEN BVBA , Dunantstraat 17 , 3582 Koersel

BTW: BE 0822.385.992

 
Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
VF ZWEMBADEN BVBA / - Reviews @
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »